Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

1.1 ACAR IT, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58565116, waar tevens de direct of indirect verbonden ondernemingen onder vallen.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan ACAR IT een opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten.

1.3 Diensten: alle activiteiten die ACAR IT uitvoert in opdracht van de opdrachtgever. Hieronder valt zeker te verstaan doch niet uitsluitend: het leveren van Cloud diensten in de meest omvattende definitie alsmede het leveren van overige administratieve software. Onder ‘Diensten’ dienen ook overige werkzaamheden te worden verstaan die ACAR IT aanbiedt.

1.4 Website: De website van ACAR IT, te bereiken via www.acarit.nl

1.5 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van ACAR IT en tevens alle overeenkomsten die ACAR IT aangaat met haar Opdrachtgevers.

1.6 De door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met ACAR IT

1.7 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.8 In deze algemene voorwaarden kan het woord schriftelijk ook worden aangemerkt schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email communicatie en gefaxte documenten.

Artikel 2 Tot stand komen van een overeenkomst

2.1 Overeenkomsten komen tot stand nadat opdrachtgever een door ACAR IT uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en ACAR IT akkoord is gegaan met deze aanvaarding. Een overeenkomst kan schriftelijk tot stand komen of via de website van ACAR IT.

2.2 Een overeenkomst via de website van ACAR IT komt tot stand nadat opdrachtgever alle benodigde gegevens op het bestelformulier heeft ingevuld en deze ontvangen en geaccepteerd is door ACAR IT. Na ontvangst en acceptatie aan de kant van ACAR IT, wordt de overeenkomst bevestigd door ACAR IT. ACAR IT reageert zo spoedig mogelijk. ACAR IT is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden. Een enkele ontvangstbevestiging impliceert niet dat ACAR IT de opdracht aanvaardt.

2.3 Een op schriftelijke overeenkomst komt tot stand zodra een aanbieding van ACAR IT ondertekend door ACAR IT retour is ontvangen of zodra ACAR IT is gestart met de uitvoering van de door ACAR IT te verrichten diensten

2.4 Een door ACAR IT gezonden factuur staat gelijk aan een aanvaarding. Indien opdrachtgever tegen de hoogte van de factuur wenst te protesteren, dient hij dit schriftelijk en binnen vijf (5) werkdagen te doen.

2.5 Indien ACAR IT niet alle verzochte gegevens van opdrachtgever ter hand gesteld krijgt, staat het ACAR IT vrij om naar eigen inzien te oordelen om de te verrichten opdracht(en) uit te voeren of te weigeren.

Artikel 3 Prijzen

3.1 Alle aanbiedingen of prijsopgaven gedaan door ACAR IT zijn van louter informatieve waarde en kunnen geen rechten aan ontleend worden.

3.2 ACAR IT is gerechtigd tijdens de looptijd van een overeenkomst de prijzen tussentijds te verhogen, met inachtneming van een redelijke termijn. Indien ACAR IT overgaat tot het verhogen van de prijs, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomsten te ontbinden op de dag dat de prijsverhoging ingaat.

3.3 In uitzondering op hetgeen bepaald in Artikel 3.2, mag ACAR IT de prijzen jaarlijks verhogen met een percentage indien deze (maximaal) gelijke trend houden met het CBS Consumenten Prijsindexcijfer (reeks: alle huishoudens 2006 = 100) zonder dat de opdrachtgever het recht toekomst van onmiddellijke ontbinding. Deze bepaling laat onverlet het recht van ontbinding van de opdrachtgever zoals bepaald in de Artikelen 7.2 t/m 7.4.

3.4 Indien zich een verhoging van de door ACAR IT te maken kosten voordoet die niet op grond van een overeenkomst voor rekening van de opdrachtgever is en waarop ACAR IT geen invloed kan uitoefenen, kan ACAR IT ingeval een periode van drie maanden na aanvang van de overeenkomst is verstreken, de prijs verhogen. Indien deze verhoging meer bedraagt dan 15% van de overeengekomen prijs kunnen partijen de betreffende overeenkomst beëindigen met dien verstande dat opdrachtgever gehouden is ACAR IT te betalen voor het reeds door ACAR IT geleverde, zonder dat partijen jegens elkaar gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

3.5 De door ACAR IT gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen of eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 Betaling

4.1 ACAR IT factureert maandelijks de haar uit hoofde van de overeenkomst toekomende bedragen aan de opdrachtgever, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2 De opdrachtgever dient betaling van een door ACAR IT verzonden factuur altijd binnen veertien (14) dagen te doen geschieden.

4.3 Indien door toedoen van de opdrachtgever ACAR IT niet tijdig de haar uit hoofde van de overeenkomst toekomende bedragen ontvangt is ACAR IT gerechtigd de diensten aan opdrachtgever te staken tot het moment waarop de opdrachtgever wel voldoet aan de betalingsverplichtingen als bepaald in Artikel 4.1 en 4.2.

4.4 Het uit Artikel 4.3 voortvloeiend recht om de dienstverlening aan opdrachtgever te staken ontstaat pas nadat ACAR IT de opdrachtgever drie (3) keer op hoogte heeft gesteld van haar tekortkoming en de mogelijkheid heeft geboden om alsnog de betaling te doen geschieden. Indien opdrachtgever vijf (5) werkdagen nadat zij voor de derde keer op de hoogste is gesteld van haar tekortkoming niet aan haar betalingsverplichting heeft voldoen is onverlet hetgeen bepaald in Artikel 4.3 van toepassing.

4.5 Indien opdrachtgever in gebreke is, is opdrachtgever over het verschuldigde een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 2 % per jaar. Tevens is opdrachtgever alsdan incassokosten verschuldigd. Deze bedragen in beginsel 15% over het door opdrachtgever verschuldigde met een minimum van tweehonderdvijftig Euro (€ 250).

4.6 Indien ACAR IT kosten heeft moeten maken, welke kosten ACAR IT in redelijkheid kon maken, die uitgaan boven de in het Artikel 4.5 weergegeven incassokosten, dient opdrachtgever ook deze kosten aan ACAR IT te betalen.

4.7 Indien een opdrachtegever een betalingsachterstand heeft vervallen alle verantwoordelijken van ACAR IT. Diensten worden automatisch niet meer uitgevoerd en eventuele beschikbare producten/diensten en/of domeinnamen vervallen per direct. De opdrachtgever kan hier op geen enkele manier meer aanspraak op doen en ACAR IT wordt hierbij de eigenaar.

4.8 In geval ACAR IT om welke reden ook een onjuist bedrag ontvangt van de opdrachtgever heeft opdrachtgever haar (wettelijk) recht om deze betaling te storneren. Dit ontslaat opdrachtgever niet van haar in Artikel 4.1 t/m 4.2 gestelde betalingsverplichting.

Artikel 5 Rechten en verplichting ACAR IT

5.1 ACAR IT draagt zorg voor een adequate en beveiligde opslag van de opdrachtgever opgeslagen gegevens.

5.2 ACAR IT verbindt zich jegens opdrachtgever om gegevens van opdrachtgever te beschermen tegen diefstal, verlies of ongeautoriseerde toegang door derden.

5.3 ACAR IT zal persoonsgegevens niet aan derden meedelen, tenzij dit in overeenstemming is met het doel waartoe zij zijn verwerkt en/of opdrachtgever haar daartoe toestemming heeft gegeven of indien zij tot het meedelen is verplicht. Een dergelijke verplichting bestaat onder meer indien deze voortvloeit uit een rechtsplicht, waaronder een aanwijzing van het bevoegd gezag of indien het niet verstrekken onrechtmatig zou zijn jegens derden. Indien ACAR IT op grond van een dergelijke in haar ogen bestaande verplichting gegevens verstrekt en indien vervolgens komt vast te staan dat deze verplichting niet bestond, is ACAR IT niet aansprakelijk voor de daardoor bij opdrachtgever ontstane schade.

5.4 ACAR IT spant zich in voor optimale beschikbaarheid van en toegang tot de door ACAR IT geleverde diensten.

5.5 ACAR IT is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar systemen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan opdrachtgever verschuldigd te zijn.

5.6 ACAR IT maakt voor het aanbieden van de back-up diensten gebruik van beveiligde datacenters, voorzien zijn van redundante stroomtoevoer en internetverbindingen. De datacenters beschikken over klimaatbeheersing en moderne blussystemen. De datacenters zijn beveiligd door hekken met een schrikdraadsysteem en 24/7 cameracontrole met directe alarmering. De datacenters zijn voorzien van uitgebreide toegangscontrole systemen.

Artikel 6 Rechten en verplichtingen opdrachtgever

6.1 Opdrachtgever dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien opdrachtgever deze verplichting niet nakomt is ACAR IT gerechtigd de dienstverlening aan opdrachtgever op te schorten of te beëindigen, zonder dat ACAR IT daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens opdrachtgever.

6.2 Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat ACAR IT over de juiste gegevens van de opdrachtgever. Wijzigingen in deze gegevens dienen binnen bekwame tijd aan ACAR IT doorgegeven te worden.

6.3 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het naar behoren laten functioneren van zijn hardware en software configuratie evenals eventueel benodigde randapparatuur en internetverbinding, die nodig zijn om toegang te krijgen tot de door ACAR IT geleverde diensten.

6.4 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor nemen van de benodigde maatregelen die onrechtmatige toegang tot de door ACAR IT geleverde diensten tegengaan. Indien opdrachtgever dit nalaat of niet naar behoren doet is opdrachtgever jegens ACAR IT aansprakelijk voor enigerlei schade die kan ontstaan.

6.5 Opdrachtgever dient in overeenstemming te handelen met de door ACAR IT neergelegde regels en overige aanwijzingen die niet in deze voorwaarden zijn neergelegd, maar op enige andere wijze aan de opdrachtgever wordt medegedeeld.

6.6 Het is opdrachtgever niet toegestaan de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur, geheel of in gedeelten, dan wel enige kopie daarvan te verhuren of uit te lenen, dan wel enige derde inzage te geven in de programmatuur wanneer aannemelijk is dat deze derde de door hem door de inzage opgedane kennis zal aanwenden voor andere programmatuur.

6.7 Het is opdrachtgever niet toegestaan de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur anderszins openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, voor zover dit niet uitdrukkelijk aan opdrachtgever is toegestaan.

6.8 Het is opdrachtgever niet toegestaan het geleverde of ter beschikking gestelde te wijzigen, noch te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het is beschikbaar gesteld.

Artikel 7 Duur en beëindiging van de overeenkomst

7.1 Een overeenkomst tussen ACAR IT en opdrachtgever wordt in beginsel aangegaan voor onbepaalde tijd.

7.2 Een overeenkomst tussen ACAR IT en opdrachtgever voor onbepaalde tijd kan door opdrachtgever slechts worden opgezegd door het invullen van het opzegformulier via de website van ACAR IT.

7.3 De in Artikel 7.2 genoemde opzegging is onderhevig aan een opzegtermijn van één (1) maand. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat ACAR IT alle gegevens in haar bezit heeft die nodig zijn voor het opzeggen van de overeenkomst.

7.4 Wanneer een overeenkomst tussen ACAR IT en opdrachtgever een looptijd heeft van korter dan zes (6) maanden op het moment dat opdrachtgever de overeenkomst wenst te beëindigen, is ACAR IT gerechtigd daarvoor bijkomende administratie kosten in rekening te brengen.

7.5 In uitzondering op hetgeen bepaald in de Artikel 7.2 t/m 7.4 kan ACAR IT de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
· Aan opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
· ten aanzien van opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
· het vermoeden bestaat dat opdrachtgever niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
· Opdrachtgever handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met ACAR IT voortvloeiende verplichting;
· Opdrachtgever inbreuk maakt op rechten van derden;
· Opdrachtgever handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van ACAR IT;
· Opdrachtgever niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel aldan niet aangetekend schrijven;
· Bij terugkerende betalingsproblemen. ACAR IT zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in Artikel 10.5, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

7.6 Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in 7.5 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die ACAR IT vóór de ontbinding heeft ontvangen van de opdrachtgever in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd.

7.7 ACAR IT behoudt het recht om zijn algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien ACAR IT overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij opdrachtgever hier twee (2) maanden voorafgaand van op de hoogte. Het staat opdrachtgever vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven (7) dagen na het inwerking treden van nieuwe voorwaarden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 ACAR IT sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door ACAR IT geleverde diensten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van ACAR IT, zijn directie en/of leidinggevend personeel.

8.2 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van ACAR IT komt.

8.3 Mocht in uitzondering van hetgeen bepaald in Artikel 7. 2 om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvinden is de totale aansprakelijkheid van ACAR IT wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).

8.4 Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan · De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden. · De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ACAR IT aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ACAR IT toegerekend kunnen worden · Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de consument of opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit Artikel.

8.5 De aansprakelijkheid van ACAR IT wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever ACAR IT onmiddellijk en naar behoren schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en ACAR IT ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.

8.6 Aansprakelijkheid van ACAR IT voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.

8.7 Opdrachtgever vrijwaart ACAR IT voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van ACAR IT.

8.8 Men moet rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Dit gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie. ACAR IT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. ACAR IT is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

Artikel 9 Overmacht

9.1 ACAR IT is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van twee maanden blijft voortbestaan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

9.2 ACAR IT is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar ACAR IT weinig of geen invloed op kan uitoefenen. ACAR IT kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie ACAR IT een overeenkomst is aangegaan.

9.3 Naast het bepaalde in lid 9.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

Artikel 10 Ondersteuning en storingen

10.1 Opdrachtgever heeft tijdens de overeenkomst met ACAR IT recht op technische ondersteuning voor het gebruik van de door ACAR IT geleverde diensten.

10.2 Voor ondersteuning als omschreven in Artikel 10.1 dient de opdrachtgever schriftelijk of telefonisch contact op te nemen met ACAR IT.

10.3 Opdrachtgever richt zich pas tot de ACAR IT voor ondersteuning, nadat hij alle, door ACAR IT op de website beschikbaar gestelde, relevante documentatie heeft geraadpleegd.

10.4 Indien ACAR IT de opdrachtgever via de telefoon of schriftelijk geen afdoende ondersteuning kan bieden als bedoeld in Artikel 10.1, dient de opdrachtgever ACAR IT in de gelegenheid te stellen om toegang tot de systemen te krijgen. Deze toegang kan verschaft worden door een verbinding op afstand of door een vertegenwoordiger van ACAR IT toegang te geven tot de fysieke locatie waar de systemen van de opdrachtgever zich bevinden.

10.5 Bij storingen in de door ACAR IT te leveren diensten dient de opdrachtgever dit via de support portal, schriftelijk of telefonisch aan ACAR IT te melden.

10.6 Nadat de opdrachtgever melding heeft gemaakt van storingen als omschreven in Artikel 10.3, zal ACAR IT zo spoedig mogelijk de storingen verhelpen. Eventuele storingen geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst met ACAR IT te ontbinden, behoudens hetgeen bepaald in Artikel 9.1.

Artikel 11 Voorbehoud van eigendom en intellectueel eigendom

11.1 De door ACAR IT geleverde software of andere diensten blijven ten allen tijden eigendom van ACAR IT, tenzij ACAR IT en opdrachtgever expliciet iets anders overeenkomen.

11.2 Ingeval ACAR IT een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van ACAR IT vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

11.3 Alle intellectuele eigendomsrechten op programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, (website)ontwerpen, rapporten of anderszins, door ACAR IT ontwikkeld, opgesteld of ter beschikking gesteld aan opdrachtgever in het kader van haar dienstverlening, berusten uitsluitend bij ACAR IT of haar licentiegevers.

11.4 Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren van de door ACAR IT geleverde of ter beschikking gestelde diensten, zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijk toestemming van ACAR IT.

11.5 Voor elke in strijd met Artikel 11.4 verrichte handeling is de afnemer een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van ACAR IT om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 12 Gebruiksrechten

12.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, rapporten of anderszins berusten uitsluitend bij ACAR IT of haar licentiegevers.

12.2 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend gebruiksrechten op programmatuur, partities, documentatie, rapporten of anderszins, door ACAR IT ontwikkeld, opgesteld of ter beschikking gesteld aan opdrachtgever in het kader van haar dienstverlening, indien en voor zover uitdrukkelijk bepaald in onderhavige voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk schriftelijk toegekend.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle rechtsbetrekking waarbij ACAR IT partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Opdrachtgever en ACAR IT zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten